VV Spui

Vertrouwenspersoon

VV Spui is er voor alle leden. Dus moet ieder lid van zijn/haar sport kunnen genieten, ongeacht (sportieve) capaciteiten of achtergrond. Spui telt meer dan 200 leden. Binnen de vereniging zijn er veel vrijwilligers actief met als gezamenlijk doel om het iedereen naar de zin te maken. Vertrouwd en onbezorgd voetballen, daar gaat het om.

Helaas vinden er binnen de sportwereld incidenten plaats. Met enige regelmaat verschijnen daarover berichten in de pers. Leden die zich tijdens het sporten niet helemaal veilig voelen. Leden die tijdens het sporten te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Met pesten bijvoorbeeld, of met agressie en geweld, met discriminatie of met seksuele intimidatie.

Of dat ook bij onze vereniging gebeurt? Voor zover bekend niet. Gelukkig maar. Maar het bestuur is alert op ongewenst gedrag en vraagt dat ook van de leden. Het is duidelijk dat ongewenst gedrag altijd moet worden aangepakt. Dat kan door betrokkene(n) rechtstreeks aan te spreken, of door derden in te schakelen.

Binnen VV Spui is een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie leden voor ondersteuning en advisering terecht kunnen met klachten en/of vragen over ongewenste gedragingen. Voor betrokkene(n) is het soms moeilijk om over een incident of incidenten te praten. Zij kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon. Hij luistert en bespreekt hoe een probleem kan worden aangepakt. Het contact is altijd vertrouwelijk.

Voor de vereniging is Piet Penne vertrouwenspersoon. Hij is een bekende en vertrouwde naam binnen Spui. In het verleden was Piet onder meer trainer en voorzitter van de vereniging. Hij heeft een lange ervaring in het onderrwijs, onder meer ook met de begeleiding van jongeren. De vertrouwenspersoon is gehouden aan een protocol, waarin regels en afspraken zijn opgenomen over zijn functioneren.

Ongewenst gedrag
Ongewenste gedragingen worden samengevat onder de noemers
- (seksuele) intimidatie
- agressie en geweld
- treiteren en pesten
- ongewenste omgangsvormen

Wat doet de vertrouwenspersoon?
Hij/zij is onafhankelijk, luistert naar je verhaal, ondersteunt en geeft raad, maakt een inschatting van de ernst van de situatie, verwijst eventueel door als professionele hulp nodig is
en begeleidt bij verdere stappen, ook bij strafbare feiten als aangifte moet worden gedaan. Belangrijk: de vertrouwenspersoon handelt nooit zonder je toestemming, of bij kinderen van de ouder(s). En ook: de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Zie hiervoor ook het protocol.

Plaats binnen de vereniging
Bij problemen, vragen of klachten kunnen leden rechtstreeks een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

Hij/zij valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter. De vertrouwenspersoon informeert het de voorzitter onmiddellijk bij het vermoeden van een strafbaar feit met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

De vertrouwenspersoon is te bereiken via 0115 – 563125