VV Spui

Ledenvergadering 20 november: registreer je!

Gepubliceerd op: 8 oktober 2020 | Algemeen

ALGEMENE LEDENVERGADERING VV SPUI 2020

In verband met de coronapandemie is de ledenvergadering verplaatst van onze kantine naar het buurthuis. Het bestuur van vv Spui is de Belangengroep Spui erkentelijk voor de gastvrijheid. De vergadering is onder voorbehoud van (overheids)maatregelen tegen corona.

Leden die de vergadering willen bijwonen, wordt dringend verzocht om zich vóór vrijdag 20 november 14.00 uur te melden via de button ‘Bezoekersregistratie’ op onze website of via de link www.vvspui.nl/registratieformulier.

Dit is nodig voor eventueel contactonderzoek na besmetting.
Leden die zich hebben geregistreerd hebben voorrang. Ook in het buurthuis is de ruimte beperkt.

AGENDA

Locatie: Buurthuis De Drie Gehugten, vrijdag 20 november 2020, aanvang 19.30 uur

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen algemene ledenvergadering 2019

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Geld
- Financieel jaarverslag kantine seizoen 2019-2020
- Financieel overzicht vereniging seizoen 2019-2020
- Begroting seizoen 2020-2021

6. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 2021 

7. Bestuursverkiezing
- Aftredend: Rein Bareman (niet herkiesbaar), Jaap de Pooter (herkiesbaar),
  Hanna Verhelst  (herkiesbaar), Peter Oggel (niet herkiesbaar)
            > Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich opgeven bij de secretaris, uiterlijk
               tot aanvang van de vergadering

8. Rondvraag

« Terug naar het overzicht

Relevant nieuws